BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

      No Comments on BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARING OP ZEE PDF

Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Kaganris Mukazahn
Country: Guinea-Bissau
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 18 October 2013
Pages: 434
PDF File Size: 7.10 Mb
ePub File Size: 18.95 Mb
ISBN: 846-5-20019-959-6
Downloads: 42142
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojasar

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden. Entry into force Article V. Deze bebakening moet voldoen aan de eisen van de voorloming van de scheepvaart.

Scheepsdocumenten voor de pleziervaart by Pierre Deseck Book 1 edition published in in Dutch and held by 3 WorldCat member libraries worldwide.

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Artikel 29 Toon relaties in LiDO. Recalling also that, by resolution A.

III Toon wetstechnische informatie. Artikel 31 Toon relaties in LiDO.

Voor de toepassing van lid 4 van artikel 33 van het Verdrag worden personen die volgens het Duitse recht wettelijk gelijkgesteld zijn met Duitse onderdanen, als Duitse onderdanen behandeld. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument with the Organization. The Government of the Republic of Cuba considers that the application of the provisions contained in article III of the Convention is at variance with the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples contained in resolution XV adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 Decemberwhich proclaims the necessity of putting a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations.

U kunt termen vwn door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. De Vlorkoming Partijen zullen in de Eemsmonding in het besef van hun gemeenschappelijke belangen voorkominng met inachtneming van de bijzondere belangen van de andere Verdragsluitende Partij overeenkomstig de hiernavolgende artikelen in een geest van goede nabuurschap samenwerken, teneinde een verbinding van hun havens met de zee te waarborgen die aan de zich wijzigende eisen voldoet.

The Czechoslovak Socialist Republic deems it also necessary to declare that the provision of article III of the Convention, dealing with the extension of its validity to territories for whose international relations the party to the Convention bepalibgen responsible, is at variance with the United Nations General Assembly Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples resolution XV of 14 December voorkomign proclaimed the necessity of putting aanvarimg speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations.

  BORGES LA BIBLIOTECA DI BABELE PDF

Deze bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien de Regeringen na het verstrijken van de ambtstermijn geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe voorzitter of plaatsvervanger.

Inhoudsopgave

De verplichtingen uit hoofde van artikel 22 en de rechten uit hoofde van de artikelen 23 en 24 hebben geen betrekking op de Terr Eems. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Snel professioneel Juridisch advies. Bijzondere bepalingen Toon relaties in LiDO. The present Convention and the Regulations shall be deposited with the Organization, and the Secretary-General shall vwn certified true copies thereof to all Governments of States that have signed this Convention or acceded to it.

Internationale bebakening by Pierre Deseck Book 4 editions published between and in Dutch and French and held by 5 WorldCat member libraries worldwide.

Zij verplichten zich, alles na te laten wat aan het hierboven vermelde doel afbreuk doet. De bebakening bovenstrooms van de verbindingslijn tussen de lichttoren van Knock en de kerktoren van Termunten, die in het gebied ten zuiden van de Geisedam door het Koninkrijk der Bepalingej, en voor het overige door de Bondsrepubliek Duitsland anavaring verzorgd en onderhouden, alsmede de radioinstallaties waarvan de actieradius verder reikt dan de in artikel 14 aangegeven vaarwateren, vallen niet onder dit Verdrag.

De vertegenwoordigers van de beide havenbesturen zullen tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om elkaar op de hoogte te stellen van de voorgenomen investeringen en om andere vraagstukken van het havenbedrijf der beide havens te bespreken teneinde de capaciteit van hun havens overeenkomstig hun geografische ligging zo goed mogelijk te benutten en investeringen die in strijd zouden zijn met een zinvolle bedrijfs- en verkeerspolitiek te vermijden.

Waterbouwkundige werkzaamheden Toon anavaring in LiDO. Bij de ondertekening van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling be;alingen de samenwerking in de Eemsmonding zijn de gevolmachtigden van beide Partijen over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen en hebben zij de volgende verklaringen afgelegd: Indien de toepassing van artikel 32 tot gevolg heeft dat ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid bij aanvaringen noch het Duitse noch het Nederlandse recht geldt, wordt de plaats van de aanvaring beschouwd te zijn gelegen binnen zowel Duits als Nederlands gebied; de eisende partij heeft de keus tussen de volgens het Duitse en de volgens het Nederlandse vorokoming bevoegde gerechten.

Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor de door haar benoemde tweede assessor, voor de door haar benoemde secretaris, alsmede voor haar vertegenwoordiging bij de procedure voor het Scheidsgerecht. The Government of Israel will, so far as concerns the substance of the matter, adopt towards the Government of the State of Kuwait an attitude of complete reciprocity.

  CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC 3018 PDF

Deseck, Pierre

Algemeen Toon relaties in LiDO. De Regeringen kunnen plaatsvervangers van de Commissarissen benoemen. Voor het geval echter dat in de toekomst het voornemen tot de aanleg van dergelijke nieuwe havens mocht worden opgevat, gelden naar de mening van mijn Regering niet slechts de bepalingen van het bovengenoemde Verdrag met betrekking tot nieuwe waterbouwkundige werkzaamheden in de Eemsmonding, doch tevens de verplichting om de overige met dergelijke nieuwe werken samenhangende vraagstukken die de belangen van beide Partijen raken, in de geest van de met dit Verdrag begonnen samenwerking te behandelen.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen: The Government of the Republic of Cuba considers that the provisions of article II of the Convention, notwithstanding the fact that it deals with matters of interest for all States, are discriminatory in nature in that they withhold from a number of States the right of signature and accession, which is contrary to the principle of universality.

Deze wettelijke voorschriften dienen ter kennis van de Eemscommissie te worden gebracht. Artikel 10 Toon relaties in LiDO. The Union of Soviet Socialist Republics declares that article II, paragraph 2, of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, under which certain States are precluded from becoming parties to that Convention, is of a discriminatory character, and considers that, in accordance with the principle of the sovereign equality of States, the Convention should be open to participation by all interested States without discrimination or restriction.

De artikelen 8 tot en met bepzlingen zijn eveneens van toepassing op de aanleg van nieuwe werken. Iedere Verdragsluitende Partij zal bij het vervullen van haar taak uit hoofde van hoofdstuk 5 van het Verdrag verzoeken van de andere Partij om toestemming tot het winnen van zand, kiezel of schelpen of tot het storten van opgebaggerde grond in welwillende overweging nemen.