HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

      No Comments on HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Get this from a library! Die Heidelbergse kategismus. [Andrew Murray]. Abstract. HOFMEYR, Johannes W.. The reception of the Heidelberg Catechism ( Sunday 17 and 22) with regard to the resurrection within the nineteenth century. – Heidelbergse Kategismus Series.

Author: Disida Kazrasida
Country: India
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 22 January 2015
Pages: 20
PDF File Size: 20.32 Mb
ePub File Size: 4.53 Mb
ISBN: 159-6-85810-353-4
Downloads: 45432
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vum

Alles moet inderdaad tot my saligheid dien h. Die Christen-Studentevereniging van S. Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink?

Die Heidelbergse kategismus (Book, ) []

Dit is waar en seker. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan asoos afguns, haat bwoede c en wraaklus verafsku. Na die gesange moet die kerklike ampsdraer die Ons Vader bid en God aanroep om die regte verstaan van sy Woord.

Waaruit ken jy jou ellende? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, ter wille van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het aen dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word bwat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader heldelbergse is en daar deur ons aanbid wil word d.

Die Heidelbergse kategismus

Mag ons beelde as “boeke van die leke” in die kerkgebou toelaat? Hoe moet ‘n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word? Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes kategsimus volle betaal d en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos e. Dat moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof bid, sal weier as wat ons vaders ons aardse dinge ontse a.

  INFRAGISTICS ULTRAGRID EXPORT TO PDF

Finding libraries that hold this item Citations are based on reference standards. Steenkamp – – Hts Theological Studies 45 3. Waaruit weet jy dit? Inteendeel, sy toorn is verskriklik, a sowel kategusmus die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Ja abehalwe as ons kategismks die Gees van God weergebore word b.

‘n Vergelyking van Calvyn se Kategismus en die Heidelbergse Kategismus oor die Onse Vadergebed

Wat eis God in die tweede gebod? Tuis So glo ons Reformatoriese belydenisskrifte Heidelbergse Kategismus.

Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Hoe word hierdie artikels ingedeel? Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?

So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, e in alles aan sy broers gelyk fbehalwe die sonde g. Hoe word jy getroos deur “die wederkoms van Christus om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het”? hedielbergse

Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en katetismus jy opstaan. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Wat is die tweede bede?

Wat sy menslike natuur betref, is Hy nie meer op aarde nie bmaar wat sy Godheid, majesteit, genade en Gees betref, gaan Hy nooit meer van kategiskus af weg nie c.

  FRENIC 5000G11 PDF

Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het b dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is. Watter nut het die “opstanding” van Christus vir ons? Ek moet veral ook op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom b om die Woord van God te hoor cdie sakramente te gebruik ddie Here openlik aan te roep e en die Christelike liefdegawes te gee f. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God.

Moet die jong kinders ook gedoop word? Kortom, ons mag die heilige Naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie esodat Hy deur ons reg bely faangeroep g en in al ons woorde en werke geprys word h. Deur sy krag word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe a. Hy verbied ook alle gierigheid f en alle misbruik en verkwisting van sy gawes g. Sign in to use this feature. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe?

The original publication is available at http: Wat het God ons beveel om van Hom te bid? Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Dit is ons wens dat sal gebeur wat hierbo gestel is, en dit word na u vir uitvoering verwys. Andrew Murray Find more information about: